Casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren

   

  Begrippenlijst

  (ten) Principale

  als de Hoge Raad na cassatie de zaak zelf afdoet in plaats van te verwijzen naar een gerechtshof.

  Absolute competentie

  aanduiding van het soort rechter (d.w.z. rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad of een andere rechterlijke instantie) dat bevoegd is om over een zaak te oordelen. Zie ook: relatieve competentie.

  Advocaat

  raadsman of raadsvrouw.

  Advocaat-generaal

  1. vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie bij een gerechtshof; 2. adviseur van de Hoge Raad.

  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

  beslist in hoogste (algemene) instantie in geschillen over besluiten van bestuursorganen.

  Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

  normen voor het (beoordelen van) handelen van bestuursorganen.

  Alternatieve voorwaarden

  toepassingsvoorwaarden in een rechtsregel die elk afzonderlijk tot het rechtsgevolg kunnen leiden.

  Anticiperende interpretatie

  methode waarbij men bij het interpreteren van een rechtsregel uitgaat van bijna in werking getreden wetgeving.

  Appèl

  hoger beroep bij gerechtshof tegen uitspraak rechtbank.

  Appellant

  degene die hoger beroep instelt tegen uitspraak in eerste aanleg.

  Arbitrage

  geschillenbeslechting waarbij niet de rechter, maar arbiters een uitspraak doen.

  Arrest

  uitspraak van gerechtshof of Hoge Raad in dagvaardingsprocedure. 

  Arrondissement

  geografische eenheid van de rechterlijke organisatie met rechtbank. Zie ook: Ressort.

  Balie

  de advocatuur en haar orde.

  Belangenafweging

  bij rechtsvinding: methode waarbij de rechter tot een beslissing komt door de bij de rechtsregel betrokken belangen tegen elkaar af te wegen.

  Belanghebbende

  iemand wiens belang rechtstreeks betrokken is bij een besluit of geschil.

  Beschikking

  1. beslissing bestuursorgaan; 2. rechterlijke uitspraak in verzoekschriftprocedure.

  Bestuursorgaan

  orgaan belast met overheidstaken waarvoor bevoegdheden zijn verleend.

  Bestuursrechtspraak

  rechtspraak over besluiten van bestuursorgaan.

  Bewijslast

  de verplichting tot het leveren van bewijs.

  Bodemprocedure

  normale procedure bij de rechtbank, anders dan een spoed­eisende procedure in kort geding.

  Cassatie

  beroep bij Hoge Raad tegen beslissing van een lagere rechter.

  Cassatiemiddel

  betoog van eiser/verzoeker tot cassatie waarmee een rechterlijke uitspraak wordt bestreden.

  Casseren

  vernietigen van een uitspraak van lagere rechter door Hoge Raad.

  Centrale Raad van Beroep

  instantie die in hoger beroep beslist in geschillen over sociale verzekeringswetten en ambtenarenzaken.

  College van Beroep voor het bedrijfsleven

  college dat oordeelt over geschillen op het terrein van het sociaaleconomisch bestuursrecht.

  Conclusie

  1. gemotiveerd standpunt eiser/eis OM; 2. advies van procureur- of advocaat-generaal aan Hoge Raad over een zaak in cassatie.

  Conclusie van antwoord

  eerste verweer gedaagde in een civiel proces.

  Conclusie van repliek

  reactie eiser op conclusie van antwoord gedaagde.

  Contentieus

  geeft aan dat er sprake is van een procedure op tegenspraak (contentieuze rechtspraak). Zie ook: Voluntair. 

  Conventie

  aanduiding vordering eiser in civiel proces. Zie ook: Reconventie.

  Cumulatieve voorwaarden

  toepassingsvoorwaarden in een rechtsregel die alleen gezamenlijk tot het rechtsgevolg kunnen leiden.

  Dagvaarding

  geschrift waarmee de gedaagde of verdachte wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen.

  Dictum

  onderdeel van een rechterlijke uitspraak waarin de beslissing wordt gegeven; wordt meestal voorafgegaan door overwegingen van de rechter.

  Dupliek

  antwoord van gedaagde op conclusie van repliek van eiser.

  Eerste instantie

  Gerecht dat als eerste oordeelt.

  Eis

  zie vordering.

  Eiser

  degene die een civiele of bestuursrechtelijke procedure begint.

  Enkelvoudige kamer

  zitting met één rechter die recht spreekt (o.a. politierechter, kinderrechter, president in kort geding en economische politierechter).

  Enkelvoudige voorwaarde

  toepassingsvoorwaarde in een rechtsregel die tot het rechtsgevolg leidt.

  Enuntiatieve opsomming

  niet-uitputtende opsomming, kan uitgebreid worden; staat tegenover limitatieve opsomming.

  Executie

  o.a. tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraak, eventueel met behulp van een deurwaarder.

  Formeel recht

  regels van procesrecht (o.a. in Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Wetboek van Strafvordering en Algemene wet bestuursrecht). Zie ook: Materieel recht.

  Geïntimeerde

  wederpartij van appellant in procedure bij gerechtshof.

  Gedaagde

  degene tegen wie een eis of vordering wordt gericht (civiel en strafrecht).

  Gelaedeerde

  iemand die schade heeft geleden.

  Gemachtigde

  vertegenwoordiger die namens een partij optreedt in de procedure.

  Gerechtelijk vooronderzoek

  fase in strafzaak waarin de rechter-commissaris het onderzoek leidt.

  Gerechtshof

  rechterlijke instantie die in hoger beroep oordeelt.

  Gerekestreerde

  wederpartij van verzoeker in verzoekschriftprocedure.

  Gerekwireerde

  tegenpartij van eiser/rekwirant tot cassatie in strafzaken.

  Getuige à  charge

  getuige in een strafproces die wordt opgeroepen door de officier van justitie.

  Getuige à  decharge

  getuige in een strafproces die is opgeroepen door de verdachte of zijn advocaat.

  Grammaticale interpretatie

  methode waarbij men bij het interpreteren van een rechtsregel uitgaat van het gewone of het technisch-juridische spraakgebruik.

  Grief

  Bezwaar dat in (hoger) beroep wordt aangevoerd tegen een uitspraak. 

  Herziening

  buitengewoon rechtsmiddel tegen onherroepelijke veroordelingen in strafzaken; alleen mogelijk als zich nieuwe feiten en omstandigheden hebben voorgedaan (novum). 

  Hof/hoven

  zie: Gerechtshof .

  Hoge Raad

  rechtscollege dat oordeelt in cassatie, in de regel na hoger beroep bij gerechtshof.

  Hoger beroep

  het opnieuw behandelen van een zaak door een hogere rechter.

  Immateriële schade

  schade veroorzaakt door verdriet, smart of geestelijk gemis.

  Incidenteel appèl

  hoger beroep, ingesteld nadat de wederpartij ook al appèl heeft ingesteld tegen dezelfde beslissing.

  Interlocutoir vonnis

  tussenvonnis waarbij de rechter bewijsopdracht geeft, of een onderzoek of instructie beveelt.  

  Interpretatiemethoden

  instrumenten waarmee men tot een interpretatie van een rechtsregel kan komen, bijvoorbeeld de taalkundige, de systematische of de teleologische interpretatie.

  Juncto

  in verband met.

  Jurisprudentie

  (geheel van) rechterlijke uitspraken; rechtspraak.

  Kamer

  onderdeel van een gerecht, bijv. een strafkamer.

  Kort geding

  procedure in spoedeisende zaak resulterend in een voorlopige voorziening.  

  Lijdelijk

  meestal aanduiding van opstelling civiele rechter, die alleen beslist over de geschilpunten die de partijen zelf naar voren brengen en zich terughoudend opstelt.

  Limitatieve opsomming

  opsomming in rechtsregel die uitputtend is; staat tegenover enuntiatieve opsomming.

  Litigieus

  in het geding zijnde.

  Magistratuur

  de rechterlijke macht: rechters (zittende magistratuur) en de leden van het Openbaar Ministerie (staande magistratuur).  

  Materiële schade

  schade die direct in geld is uit te drukken.

  Materieel recht

  dat deel van het recht waarin rechtsplichten en bevoegdheden voor justitiabelen zijn geformuleerd. Zie ook: Formeel recht.

  Mediation

  het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator.

  Meervoudige kamer

  kamer van een gerecht, bestaande uit ten minste drie rechters.

  Memorie van antwoord

  datgene dat de geïntimeerde aanvoert tegen hetgeen de eiser stelt in een appèlprocedure in civiele zaken. 

  Memorie van grieven

  datgene dat de appellant vordert in een hoger beroepsprocedure in civiele zaken.

  Minuut

  origineel exemplaar van een gerechtelijk stuk. 

  Misdrijf

  zwaar strafrechtelijk vergrijp. Zie ook: Overtreding.

  Niet-ontvankelijk

  1. zaak is niet vatbaar voor berechting (civiel recht);   2. geen recht tot strafvervolging door OM (strafrecht).

  Novum

  nieuw feit.

  Officier van justitie

  vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie.

  Onrechtmatig verkregen bewijs

  bewijs dat het Openbaar Ministerie niet volgens de regels van het recht heeft verkregen.  

  Ontoerekeningsvatbaar verklaren

  het niet toerekenen van een strafbaar feit aan de dader vanwege zijn geestelijke toestand. 

  Ontslag van rechtsvervolging

  beslissing rechter dat tenlastegelegde feit wel is gepleegd, maar dat dit geen strafbaar feit is of dat de verdachte niet strafbaar is. 

  Onvoorwaardelijke straf

  straf die uitgevoerd wordt. Zie ook: voorwaardelijke straf.

  Openbaar Ministerie

  valt onder het ministerie van Justitie; geeft leiding aan het opsporingsonderzoek van de politie en vervolgt de verdachten.

  Opportuniteitsbeginsel

  grondslag voor bevoegdheid officier van justitie om te beslissen om wel of niet te vervolgen.

  Overtreding

  licht strafrechtelijk vergrijp (anders dan misdrijf).

  Pleidooi

  mondelinge onderbouwing van het in het geding ingenomen standpunt. 

  Politierechter

  alleensprekende rechter van de rechtbank in strafzaken.

  Precedent

  bestaande rechterlijke beslissing die als uitgangspunt dient voor een te nemen rechterlijke beslissing.

  Preparatoir vonnis

  tussenvonnis waarbij de rechter partijen vraagt om stukken over te leggen. 

  President

  voorzitter rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad.

  Primair

  eerste vordering/tenlastelegging of verzoek; met een primaire vordering wordt aangegeven welke van de vorderingen de belangrijkste is in een reeks. Zie ook Subsidiair. 

  Principaal beroep

  het eerst ingestelde hoger beroep in tegenstelling tot het incidenteel beroep.

  Proces-verbaal

  1. schriftelijk verslag van wat op rechtszittingen aan de orde is gekomen; 2. officieel schriftelijk verslag van politieambtenaren.

  Procureur-generaal

  vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie bij een gerechtshof. Zie ook: Advocaat-generaal.

  Procureur-generaal (P-G) bij de Hoge Raad

  hoofd van het parket bij de Hoge Raad; leden van dit parket adviseren de Hoge Raad over te nemen beslissingen in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Zie ook: Advocaat-generaal.

  Raad van State

  adviescollege dat adviseert over wetsontwerpen en algemene maatregelen van bestuur; de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist in hoogste instantie in geschillen over besluiten van bestuursorganen. 

  Raadkamer

  1. rechterlijk college dat strafzaken behandelt in niet-openbare zittingen; 2. beraad tussen de rechters na de openbare zitting.

  Raadsheer

  rechter (m/v) bij het gerechtshof of de Hoge Raad.

  Rechtbank

  rechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt (civiel, straf- en bestuursrecht).

  Rechterlijke macht

  zie Magistratuur.

  Rechtshistorische interpretatie

  methode waarbij men bij het interpreteren van een rechtsregel een beroep doet op andere historische bronnen dan de totstandkoming van de wet; zie ook wetshistorische interpretatie.

  Reconventie

  tegeneis; door de gedaagde tegelijk met de conclusie van antwoord ingediende vordering. Zie ook: Conventie. 

  Rekest

  verzoekschrift. 

  Relatieve competentie

  geeft aan in welke plaats in Nederland een procedure gestart moet worden. Zie ook: Absolute competentie.  

  Repliek

  datgene dat de eiser aanvoert ter weerlegging van wat de gedaagde in de conclusie van antwoord heeft gesteld (civiele zaken). 

  Requestrant

  verzoeker in een rechtszaak. 

  Requirant

  degene die een vordering indient. 

  Requireren

  het ter zitting eisen van een straf of maatregel door de officier van justitie. 

  Requisitoir

  de aanklacht van de officier van justitie tijdens een strafproces.

  Ressort

  geografische eenheid van de rechterlijke organisatie; er zijn vijf ressorten, onderverdeeld in negentien arrondissementen; elk ressort heeft een eigen gerechtshof.

  Ressortsparket

  kantoor van het Openbaar Ministerie bij het gerechtshof. 

  Rol

  een lijst van de zaken die op de zitting worden behandeld.

  Rolzaak

  procedure die (in beginsel) door een dagvaarding wordt aangebracht voor de civiele rechter. 

  Rolzitting

  zitting in civiele zaken waar procedurele beslissingen worden genomen en de stukken van de partijen worden uitgewisseld.

  Schending van het recht

  cassatiegrond die inhoudt dat de rechter uitgegaan is van een verkeerde rechtsopvatting. Zie ook: Verzuim van vormen.

  Sprongcassatie

  besluit van partijen om hun geschil na de einduitspraak in eerste aanleg zonder hoger beroep aan de Hoge Raad voor te leggen. 

  Staande magistratuur

  vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie. Zie ook: Rechterlijke macht.

  Strafkamer

  eenheid van strafrechters van rechtbank, gerechtshof of Hoge Raad.

  Subsidiair

  volgt op primaire vordering of tenlastelegging. Zie ook: Primair.

  Systematische interpretatie

  methode waarbij men bij het interpreteren van een rechtsregel uitgaat van het systeem van de wet en het recht.

  Taalkundige interpretatie

  zie grammaticale interpretatie.

  Teleologische interpretatie

  methode waarbij men bij het interpreteren van een rechtsregel uitgaat van het doel, de strekking of ratio van de regel.

  Tenlastelegging

  deel van de dagvaarding in strafzaken waarin staat waar het Openbaar Ministerie de verdachte van beschuldigt. 

  Tussenvonnis

  vonnis waarbij de rechter geen eindbeslissing geeft.  Zie ook interlocutoir en preparatoir vonnis.

  Uitvoerbaar bij voorraad

  de mogelijkheid om een uitspraak onmiddellijk te doen uitvoeren.

  Verstekvonnis of bij verstek veroordeeld zijn

  veroordeling die wordt uitgesproken terwijl de gedaagde of verdachte niet op de zitting is.

  Verweer

  de verdediging die een partij voert tegen vorderingen van de eiser of de verzoeken van de verzoeker in een gerechtelijke procedure.

  Verzet

  bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek veroordeeld is. Zie ook: Verstekvonnis.

  Verzoekschrift

  procedures waarbij geen sprake is van een geschil met een tegenpartij, vangen aan met een verzoekschrift. De verzoekschriftprocedure wordt vanwege het informele karakter ook gebruikt in sommige gevallen waarbij er wel sprake is van een geschil (bijvoorbeeld in arbeids- en familiezaken).

  Verzuim van vormen

  cassatiegrond niet bestaande uit een verkeerde rechtsopvatting maar een niet-naleving van vormvoorschriften, bijvoorbeeld een motiveringsgebrek.

  Voluntair

  geeft aan dat er geen sprake is van een geding tussen partijen, bijvoorbeeld in voogdij of adoptie. Zie ook: Contentieus.

  Vonnis

  een uitspraak van de rechtbank in een procedure die begint met een dagvaarding. Zie ook: Beschikking.

  Voorlopige hechtenis

  verzamelnaam voor de begrippen bewaring, gevangenneming en gevangenhouding.

  Voorlopige voorziening

  een voorlopige beslissing in spoedeisende zaken.

  Voorwaardelijke straf

  straf die pas wordt uitgevoerd als de veroordeelde zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt.

  Vordering

  eis in rechte ingesteld.

  Vormverzuim

  het verwaarlozen of niet in acht nemen van vormvoorschriften in een proces of door een bestuursorgaan.

  Vrijspraak

  beslissing van de rechter als hij het tenlastegelegde feit niet wettig en overtuigend bewezen acht.

  Wetshistorische interpretatie

  methode waarbij men bij het interpreteren van een rechtsregel een beroep doet op de bedoeling van de wetgever ten tijde van de totstandkoming van de wet.

  Wraking

  verzoek aan de rechtbank of het gerechtshof om een rechter of raadsheer in een bepaalde zaak te vervangen, omdat hij partijdig zou zijn.

  Zittende magistratuur

  aanduiding voor de rechters. Zie ook Rechterlijke macht.